direct naar inhoud van Artikel 6 Waterstaat - Stroomvoerend regime
Plan: Gouden Ham/De Schans, herziening zeilschool
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0668.GHSzeilschool-VA01

Artikel 6 Waterstaat - Stroomvoerend regime

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waterstaat - Stroomvoerend regime aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor:

  • a. water, waterhuishoudkundige - en waterstaatsdoeleinden, en het beheer en onderhoud ervan;
  • b. de afvoer en berging van water, ijs en sediment;
  • c. de vergroting, de bescherming en het behoud van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit;
  • d. scheepvaart;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals duikers, keerwanden en merktekens.

6.2 Bouwregels
6.2.1

Op de in artikel 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte ten hoogste bedraagt
1 m.

6.2.2

In afwijking van het bepaalde onder 6.2.1 bedraagt de bouwhoogte van scheepvaarttekens ten hoogste 12 m.

6.2.3

Het bouwen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 en 6.2.2 alsmede het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemmingen is, voor zover voor dat bouwen een vergunning krachtens de Waterwet is vereist, uitsluitend toegestaan na inwerkingtreding van die vergunning.

6.3 Specifieke gebruiksregels

Het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden op de in artikel 6.1 bedoelde gronden is, voor zover voor het uitvoeren van die werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden een vergunning krachtens de Waterwet is vereist, uitsluitend toegestaan na inwerkingtreding van die vergunning.