direct naar inhoud van Artikel 4 Water - Uiterwaarden
Plan: Gouden Ham/De Schans, herziening zeilschool
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0668.GHSzeilschool-VA01

Artikel 4 Water - Uiterwaarden

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Water - Uiterwaarden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de stroomvoerende en waterbergende functie in het rivierbed van de Maas;
 • b. de waterhuishouding;
 • c. de aanleg, het onderhoud en de verbetering van de waterkering en het vergroten van de afvoercapaciteit;
 • d. waterstaatsdoeleinden;
 • e. (bedrijfs)verkeer te water;
 • f. (dag)recreatief medegebruik in de vorm van varen, zeilen, vissen, zwemmen, surfen en natuurbeleving;
 • g. bedrijfsmatige exploitatie van een zeilschool met overnachtingsmogelijkheden, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - zeilschool', met dien verstande dat:
  • 1. ten behoeve van de overnachtingsmogelijkheden:
   - maximaal 1 schip is toegestaan;
   - de hoogte van het schip maximaal 6 m mag bedragen;
   - permanente bewoning niet is toegestaan;
  • 2. maximaal één aanlegsteiger is toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'aanlegsteiger';
  • 3. bijbehorende voorzieningen zoals kantoor- en bergingsruimte en ondergeschikte horeca zijn toegestaan;
  • 4. opslag en onderhoud van vaartuigen en andere watersportmiddelen is toegestaan;
  • 5. verhuur van boten is toegestaan;
 • h. een aanlegplaats voor een rondvaartboot ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - aanlegplaats', met dien verstande dat ten behoeve van deze functie maximaal één aanlegsteiger is toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'aanlegsteiger';

met bijbehorende bouwwerken en onbebouwde gronden.

4.2 Bouwregels
4.2.1

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in artikel 4.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 m bedragen.
4.3 Afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.1 ten behoeve van het toestaan van detailhandel, met dien verstande dat:

 • a. detailhandel uitsluitend is toegestaan voor zover dit past binnen de ruimtelijke uitstraling van het gebied;
 • b. geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren en gebruikers van omliggende gronden.