direct naar inhoud van Artikel 3 Recreatie - Dagrecreatie uiterwaarden
Plan: Gouden Ham/De Schans, herziening zeilschool
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0668.GHSzeilschool-VA01

Artikel 3 Recreatie - Dagrecreatie uiterwaarden

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie - Dagrecreatie uiterwaarden aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. de stroomvoerende en waterbergende functie in het rivierbed van de Maas;
  • b. de waterhuishouding;
  • c. de aanleg, het onderhoud en de verbetering van de waterkering en het vergroten van de afvoercapaciteit;
  • d. dagrecreatie in de vorm van lig- en speelweiden, stranden en oevers;
  • e. parkeervoorzieningen uitsluitend ten behoeve van een zeilschool met overnachtingsmogelijkheden, zoals bedoeld in artikel 4.1 onder g;

met bijbehorende bouwwerken, ontsluitings-, parkeer-, groen-, picknick- en speelvoorzieningen, visplaatsen en onbebouwde gronden.

3.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in artikel 3.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd;
  • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 2 m bedragen.
3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met de bestemming wordt in ieder geval verstaan een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de, al dan niet tijdelijke, opslag of stalling van boten.