Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Buitengebied, Melkstraat ong. tussen 4 en 8, Alphen
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0668.BUImelkstraat-WOH1
Hoofdstuk 1 Inleidende regels

 
Artikel 1 Begrippen
 
1.1 Bestemmingsplan Buitengebied West Maas en Waal:
Het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan West Maas en Waal correctie 2016’ NL.IMRO.0668.BUIcorrectie2016-BVA1, vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal d.d. 20 oktober 2016 en het bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan West Maas en Waal’ NL.IMRO.0668.BUIWestMenW-BOH1, vastgesteld door de gemeenteraad van West Maas en Waal d.d. 27 juni 2013.
 
1.2 het plan:
het wijzigingsplan ‘Buitengebied, Melkstraat ong. tussen 4 en 8, Alphen’ NL.IMRO.0668.BUIMelkstraat-WIV1van de gemeente West Maas en Waal.
 
1.3 Wijzigingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.
 
Op het wijzigingsplan zijn verder de begrippen behorende bij het bestemmingsplan, zoals genoemd in lid 1.1 van toepassing.
   

 
Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt gemeten conform de regels in artikel 2 van het bestemmingsplan zoals genoemd in lid 1.1.
  
Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

 
Artikel 3 Agrarisch – Oeverwal
De regels in artikel 4 van het bestemmingsplan, zoals genoemd in lid 1.1, zijn onverkort van toepassing.
 

 
Artikel 4 Wonen
De regels in artikel 21 van het bestemmingsplan, zoals genoemd in lid 1.1, zijn onverkort van toepassing, met dien verstande dat de regels als volgt worden aangevuld:
 
Lid 4.1 Bestemmingsomschrijving
  1. een omgevingsvergunning voor het bouwen mag:
     
  1. uitsluitend worden verleend als de het bouwplan voldoet aan de parkeernormen zoals beschreven in de ‘Nota Parkeren 2013’ van de gemeente West Maas en Waal;
     
  2. niet worden verleend alvorens minimaal 1.000 m² aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen aan de Molse Hoefweg 1 in Alphen zijn gesloopt.
     
  

 
Hoofdstuk 3 Algemene regels

 
Artikel 5 Van toepassing verklaring
Op het wijzigingsplan zijn de algemene regels uit hoofdstuk 3 behorende bij het bestemmingsplan, zoals genoemd in lid 1.1, onverkort van toepassing.
 

 
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

 
Artikel 6 Overgangsrecht
Op het wijzigingsplan zijn de overgangsregels uit hoofdstuk 4 behorende bij het bestemmingsplan,
 
zoals genoemd in lid 1.1 onverkort van toepassing.
 

 
Artikel 7 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het wijzigingsplan Buitengebied, Melkstraat ong. tussen 4 en 8, Alphen van de gemeente West Maas en Waal.