direct naar inhoud van Artikel 5 Waterstaat - Waterbergingsgebied  
Plan: Boven-Leeuwen, Florastraat - II
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0668.BOVFlorastraat2-OW01

Artikel 5 Waterstaat - Waterbergingsgebied  

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waterstaat - Waterbergingsgebied aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor ondergrondse voorzieningen voor waterzuivering, infiltratie en waterberging waaronder wadi's en infiltratiegebieden met een gezamenlijke inhoud van minimaal 56 m3.

5.2 Bouwregels

In aanvulling op het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemmingen mogen ten behoeve van de voorzieningen zoals bedoeld in artikel 5.1 tevens ondergrondse bouwwerken worden gebouwd.

5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
5.3.1

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 5.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

  • a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van gronden;
  • b. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur.
5.3.2 Weigeringsgrond

Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 5.3.1 mag alleen en moet worden geweigerd indien door het uitvoeren van de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de voorzieningen zoals bedoeld in artikel 5.1 en hieraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen.

5.3.3 Advies waterschap

Een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 5.3.1 wordt niet eerder verleend dan nadat advies is gevraagd aan het waterschap.

5.3.4 Uitzonderingen

Geen omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 5.3.1is nodig voor:

  • a. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die betrekking hebben op de realisatie van voorzieningen zoals bedoeld in artikel 5.1;
  • b. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen;
  • c. werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die op het moment van het van inwerkingtreding van het plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan wel verleende vergunning.