direct naar inhoud van Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Boven-Leeuwen, Florastraat - II
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0668.BOVFlorastraat2-OW01

Artikel 3 Verkeer - Verblijfsgebied

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. bermen en beplanting;
 • e. straatmeubilair;
 • f. waterlopen en waterpartijen;
 • g. oeververbindingen (bruggen);
 • h. evenementen;
 • i. terrassen.
3.2 Bouwregels
3.2.1

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut worden gebouwd;
 • b. de maximale bouwhoogte bedraagt 3 m;
 • c. de maximale oppervlakte van gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut bedraagt 15 m2.
3.2.2

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. er zijn geen bouwwerken ten behoeve van de terrassen toegestaan;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 5 m bedragen;
 • c. in afwijking van het bepaalde in sub b bedraagt de maximale bouwhoogte van een overkapping 3 m, met dien verstande dat de maximale oppervlakte 30 m2 bedraagt en de overkapping niet voor de voorgevellijn gerealiseerd wordt;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder b mag de bouwhoogte van:
  • 1. lichtmasten maximaal 12 m bedragen;
  • 2. een antenne-installatie maximaal 15 m bedragen.
3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

 • a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.